کرونا ویروس

آمار بیماران کووید 19

 آمار بیماران کرونایی در جمعیت تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 
مربوط به 24 ساعت قبل از تاریخ ثبت شده است

تاریخ امروز

19

مرداد ماه

1401

مجموع بیماران شناسایی شده تا کنون

524659

بیمارشناسایی شده جدید

129

بستری جدید روزانه

115

بستری در بخش مراقبتهای ویژه روزانه

111

تست آزمایشگاهی انجام شده

1887371

درصد واکسیناسیون نوبت اول (1) درجمعیت تحت پوشش (بالای 18 سال)

61/ 97

درصد واکسیناسیون نوبت دوم (2) درجمعیت تحت پوشش (بالای 18 سال)

49/ 86

درصد واکسیناسیون نوبت سوم (3) درجمعیت تحت پوشش (بالای 18 سال)

92/ 36