کرونا ویروس

آمار بیماران کووید 19

 آمار بیماران کرونایی در جمعیت تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 
مربوط به 24 ساعت قبل از تاریخ ثبت شده است

تاریخ امروز

27

دی ماه

1400

مجموع بیماران شناسایی شده تا کنون

423127

بیمارشناسایی شده جدید

190

بستری جدید روزانه

104

بستری در بخش مراقبتهای ویژه روزانه

91

تست آزمایشگاهی انجام شده

1524027

درصد واکسیناسیون نوبت اول (1) درجمعیت تحت پوشش (بالای 18 سال)

11/ 94

درصد واکسیناسیون نوبت دوم (2) درجمعیت تحت پوشش (بالای 18 سال)

82/ 80

درصد واکسیناسیون نوبت سوم (3) درجمعیت تحت پوشش (بالای 18 سال)

59/ 16