کرونا ویروس
رنگ بندی هفتگی شهرستان مشهد
فروردین ماه 1400 

1

2

3

مهر ماه 1399
آبان ماه 1399
آذر ماه 1399
دی ماه 1399
بهمن ماه 1399
اسفتد ماه 1399

1

2

3

4

رنگ بندی هفتگی شهرستان باخرز 
فروردین ماه 1400 

1

2

3

مهر ماه 1399
آبان ماه 1399

1

2

3

4

آذر ماه 1399

1

2

3

4

دی ماه 1399

1

2

3

4

بهمن ماه 1399

1

2

3

4

اسفتد ماه 1399

1

2

3

4

رنگ بندی هفتگی شهرستان بردسکن
فروردین ماه 1400 

1

2

3

مهر ماه 1399
آبان ماه 1399

1

2

3

4

آذر ماه 1399

1

2

3

4

دی ماه 1399

1

2

3

4

بهمن ماه 1399

1

2

3

4

اسفتد ماه 1399

1

2

3

4

رنگ بندی هفتگی شهرستان تایباد
فروردین ماه 1400 

1

2

3

مهر ماه 1399
آبان ماه 1399

1

2

3

4

آذر ماه 1399

1

2

3

4

دی ماه 1399

1

2

3

4

بهمن ماه 1399

1

2

3

4

اسفتد ماه 1399

1

2

3

4

رنگ بندی هفتگی شهرستان چناران
فروردین ماه 1400 

1

2

3

مهر ماه 1399
آبان ماه 1399

1

2

3

4

آذر ماه 1399

1

2

3

4

دی ماه 1399

1

2

3

4

بهمن ماه 1399

1

2

3

4

اسفتد ماه 1399

1

2

3

4

رنگ بندی هفتگی شهرستان خلیل آباد
فروردین ماه 1400 

1

2

3

مهر ماه 1399
آبان ماه 1399

1

2

3

4

آذر ماه 1399

1

2

3

4

دی ماه 1399

1

2

3

4

بهمن ماه 1399

1

2

3

4

اسفتد ماه 1399

1

2

3

4

رنگ بندی هفتگی شهرستان خواف
فروردین ماه 1400 

1

2

3

مهر ماه 1399
آبان ماه 1399

1

2

3

4

آذر ماه 1399

1

2

3

4

دی ماه 1399

1

2

3

4

بهمن ماه 1399

1

2

3

4

اسفتد ماه 1399

1

2

3

4

رنگ بندی هفتگی شهرستان درگز
فروردین ماه 1400 

1

2

3

مهر ماه 1399
آبان ماه 1399

1

2

3

4

آذر ماه 1399

1

2

3

4

دی ماه 1399

1

2

3

4

بهمن ماه 1399

1

2

3

4

اسفتد ماه 1399

1

2

3

4

رنگ بندی هفتگی شهرستان رشتخوار
فروردین ماه 1400 

1

2

3

مهر ماه 1399
آبان ماه 1399

1

2

3

4

آذر ماه 1399

1

2

3

4

دی ماه 1399

1

2

3

4

بهمن ماه 1399

1

2

3

4

اسفتد ماه 1399

1

2

3

4

رنگ بندی هفتگی شهرستان سرخس
فروردین ماه 1400 

1

2

3

مهر ماه 1399
آبان ماه 1399

1

2

3

4

آذر ماه 1399

1

2

3

4

دی ماه 1399

1

2

3

4

بهمن ماه 1399

1

2

3

4

اسفتد ماه 1399

1

2

3

4

رنگ بندی هفتگی شاندیز
فروردین ماه 1400 

1

2

3

مهر ماه 1399
آبان ماه 1399

1

2

3

4

آذر ماه 1399

1

2

3

4

دی ماه 1399

1

2

3

4

بهمن ماه 1399

1

2

3

4

اسفتد ماه 1399

1

2

3

4

رنگ بندی هفتگی طرقبه 
فروردین ماه 1400 

1

2

3

مهر ماه 1399
آبان ماه 1399

1

2

3

4

آذر ماه 1399

1

2

3

4

دی ماه 1399

1

2

3

4

بهمن ماه 1399

1

2

3

4

اسفتد ماه 1399

1

2

3

4

رنگ بندی هفتگی فریمان
فروردین ماه 1400 

1

2

3

مهر ماه 1399
آبان ماه 1399

1

2

3

4

آذر ماه 1399

1

2

3

4

دی ماه 1399

1

2

3

4

بهمن ماه 1399

1

2

3

4

اسفتد ماه 1399

1

2

3

4

رنگ بندی هفتگی قوچان
فروردین ماه 1400 

1

2

3

مهر ماه 1399
آبان ماه 1399

1

2

3

4

آذر ماه 1399

1

2

3

4

دی ماه 1399

1

2

3

4

بهمن ماه 1399

1

2

3

4

اسفتد ماه 1399

1

2

3

4

رنگ بندی هفتگی کاشمر
فروردین ماه 1400 

1

2

3

مهر ماه 1399
آبان ماه 1399

1

2

3

4

آذر ماه 1399

1

2

3

4

دی ماه 1399

1

2

3

4

بهمن ماه 1399

1

2

3

4

اسفتد ماه 1399

1

2

3

4

رنگ بندی هفتگی کلات
فروردین ماه 1400 

1

2

3

مهر ماه 1399
آبان ماه 1399

1

2

3

4

آذر ماه 1399

1

2

3

4

دی ماه 1399

1

2

3

4

بهمن ماه 1399

1

2

3

4

اسفتد ماه 1399

1

2

3

4