کرونا ویروس

رنگ بندی روز انه مشهد سال 1400

وضعیت زرد: خطر متوسط . در این وضعیت فقط سطح شغلی 4 تعطیل خواهد بود.

وضعیت نارنجی: پرخطر . در این وضعیت سطح شغلی 3 و 4 تعطیل خواهند بود.

وضعیت قرمز: خیلی پرخطر . در این وضعیت همه ی مشاغل (به جز موارد ضروری سطح 1 (تعطیل خواهند بود. همچنین خروج خودروهای بومی از شهرستانهای نارنجی و قرمز و ورود خودروهای غیربومی به شهرستانهای نارنجی و قرمز ممنوع خواهد بود.)

رنگ بندی روزانه مشهد فروردین ماه 1400

1

2

3

4

25

26

27

28

5

6

7

8

29

30

31

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

رنگ بندی روزانه مشهد اردیبهشت ماه 1400

1

2

3

4

25

26

27

28

5

6

7

8

29

30

31

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

رنگ بندی روزانه مشهد خرداد ماه 1400

1

2

3

4

25

26

27

28

5

6

7

8

29

30

31

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

رنگ بندی روزانه مشهد تیره ماه 1400

1

2

3

4

25

26

27

28

5

6

7

8

29

30

31

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

رنگ بندی روزانه مشهد مرداد ماه 1400

1

2

3

4

25

26

27

28

5

6

7

8

29

30

31

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

رنگ بندی روزانه مشهد شهريور ماه 1400

1

2

3

4

25

26

27

28

5

6

7

8

29

30

31

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

رنگ بندی روزانه مشهد مهرماه 1400

1

2

3

4

25

26

27

28

5

6

7

8

29

30

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

رنگ بندی روزانه مشهد آبان ماه 1400

1

2

3

4

25

26

27

28

5

6

7

8

29

30

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

رنگ بندی روزانه مشهد آذر ماه 1400

1

2

3

4

25

26

27

28

5

6

7

8

29

30

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

رنگ بندی روزانه مشهد دی ماه 1400

1

2

3

4

5

6

7

8