کرونا ویروس

رنگ بندی روز انه مشهد سال 1400

وضعیت زرد: خطر متوسط . در این وضعیت فقط سطح شغلی 4 تعطیل خواهد بود.

وضعیت نارنجی: پرخطر . در این وضعیت سطح شغلی 3 و 4 تعطیل خواهند بود.

وضعیت قرمز: خیلی پرخطر . در این وضعیت همه ی مشاغل (به جز موارد ضروری سطح 1 (تعطیل خواهند بود. همچنین خروج خودروهای بومی از شهرستانهای نارنجی و قرمز و ورود خودروهای غیربومی به شهرستانهای نارنجی و قرمز ممنوع خواهد بود.)

 آمار بیماران کرونایی در جمعیت تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 
مربوط به 24 ساعت قبل از تاریخ ثبت شده است

تاریخ امروز

19

مرداد ماه

1401

مجموع بیماران شناسایی شده تا کنون

524659

بیمارشناسایی شده جدید

129

بستری جدید روزانه

115

بستری در بخش مراقبتهای ویژه روزانه

111

تست آزمایشگاهی انجام شده

1887371

درصد واکسیناسیون نوبت اول (1) درجمعیت تحت پوشش (بالای 18 سال)

61/ 97

درصد واکسیناسیون نوبت دوم (2) درجمعیت تحت پوشش (بالای 18 سال)

49/ 86

درصد واکسیناسیون نوبت سوم (3) درجمعیت تحت پوشش (بالای 18 سال)

92/ 36

رنگ بندی روزانه مشهد فروردین ماه 1400

1

2

3

4

25

26

27

28

5

6

7

8

29

30

31

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

رنگ بندی روزانه مشهد اردیبهشت ماه 1400

1

2

3

4

25

26

27

28

5

6

7

8

29

30

31

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

رنگ بندی روزانه مشهد خرداد ماه 1400

1

2

3

4

25

26

27

28

5

6

7

8

29

30

31

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

رنگ بندی روزانه مشهد تیره ماه 1400

1

2

3

4

25

26

27

28

5

6

7

8

29

30

31

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

رنگ بندی روزانه مشهد مرداد ماه 1400

1

2

3

4

25

26

27

28

5

6

7

8

29

30

31

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

رنگ بندی روزانه مشهد شهريور ماه 1400

1

2

3

4

25

26

27

28

5

6

7

8

29

30

31

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

رنگ بندی روزانه مشهد مهرماه 1400

1

2

3

4

25

26

27

28

5

6

7

8

29

30

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

رنگ بندی روزانه مشهد آبان ماه 1400

1

2

3

4

25

26

27

28

5

6

7

8

29

30

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

رنگ بندی روزانه مشهد آذر ماه 1400

1

2

3

4

25

26

27

28

5

6

7

8

29

30

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

رنگ بندی روزانه مشهد دی ماه 1400

1

2

3

4

25

26

27

28

5

6

7

8

29

30

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

رنگ بندی روزانه مشهد بهمن ماه 1400

1

2

3

4

25

26

27

28

5

6

7

8

29

30

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

رنگ بندی روزانه مشهد اسفند ماه 1400

1

2

3

4

25

26

27

28

5

6

7

8

29

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24