کرونا ویروس

مراکز منتخب کرونا :(درمانگاههای سطح یک و دو ،مراکز جامع سلامت ، مراکز مراقبت بالینی در منزل ،مراکز مشاوره پرستاری ، مراکز تصویر برداری)