کرونا ویروس

مشاغل گروه یک

دسته بندی مشاغل گروه یک را مشاهده کنید

مشاغل گروه دو

دسته بندی مشاغل گروه دو را مشاهده کنید

مشاغل گروه سه

دسته بندی مشاغل گروه سه را مشاهده کنید

مشاغل گروه چهار

دسته بندی مشاغل گروه چهار را مشاهده کنید

رنگ بندی رسمی شهرستان های کشور
رنگ بندی رسمی شهرستان های کشور

معاونت بهداشت، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (رنگ بندی رسمی شهرستان های کشور) به شرح زیر می باشد .

وضعیت زرد: خطر متوسط . در این وضعیت فقط سطح شغلی 4 تعطیل خواهد بود.

وضعیت نارنجی: پرخطر . در این وضعیت سطح شغلی 3 و 4 تعطیل خواهند بود.

وضعیت قرمز: خیلی پرخطر . در این وضعیت همه ی مشاغل (به جز موارد ضروری سطح 1 (تعطیل خواهند بود. همچنین خروج خودروهای بومی از شهرستانهای نارنجی و قرمز و ورود خودروهای غیربومی به شهرستانهای نارنجی و قرمز ممنوع خواهد بود.)

نقشه همراه مشهد (مسير يابي بهتر و سريع تر )

شهروند گرامی شما به راحتی می توانيد با نقشه همراه مشهد نزدیک ترين محل درمانی به محل سكونت خود را با بهترين مسير انتخاب نماييد .

مراكز درمانی سطح 1 كرونا ،مراكز درمانی سطح 2 كرونا ، مراكز درماني سطح 3 كرونا 

نقشه همراه مشهد

 

دستورالعمل شهر های آبی

دستور العمل شهر های آبی را مشاهده کنید

دستورالعمل شهرهای نارنجی

دستورالعمل شهرهای نارنجی را مشاهده کنید

دستورالعمل های شهرهای زرد

دستورالعمل شهر های زرد را مشاهده کنید

دستورالعمل شهرهای قرمز

دستورالعمل شهرهای قرمز را مشاهده کنید