مسجد سنگر سلامت - خواف
مسجد سنگر سلامت - کاشمر
مسجد سنگر سلامت - مشهد